användarvillkor

Genom att registrera ett konto hos oss blir du som registrerad, sökbar av AuxiliRec för lediga tjänster.

1. Allmänt

1.1 Tjänsterna erbjuds av AuxiliRec AB, org. nr. 559208-4981, Torshamnsgatan 39, 164 40 Kista ("AuxiliRec", "vi", "vår", "oss")
1.2 Om inte annat skriftligen har överenskommits reglerar villkoren i detta avtal ("Villkoren") din användning av och tillgång till Tjänsterna.
1.3 Vissa produkter eller tjänster som erbjuds via Tjänsterna, erbjuds av externa parter och inte av oss. AuxiliRec tar inte något ansvar för produkter och/eller tjänster som erbjuds av externa parter. För sådana produkter och tjänster gäller istället villkor och bestämmelser reglerade av respektive extern part.
1.4 Genom att använda Tjänsterna har du accepterat Villkoren och bekräftat att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av Villkoren.

2. Personuppgifter

2.1 För att kunna tillhandahålla Tjänsterna måste vi behandla dina personuppgifter. Vänligen se AuxiliRecs information om behandling av personuppgifter och information som förklarar de registrerade individernas rättigheter samt grunden för AuxiliRecs behandling av personuppgifter  som tillhandahålls eller samlas in via Tjänsterna eller webbplatsen, läs mer via vår Privacy Policy.

3. Tillgänglighet och ansvarsbegränsning

3.1 Målsättningen är att Tjänsterna ska vara tillgängliga hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. Genom registrering av profil intygar du som användare att du är medveten om samt accepterar att Tjänsterna är kostnadsfria samt att AuxiliRec inte garanterar att Tjänsterna (eller del därav) kommer tillhandahållas utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel.
3.2 Med undantag för skador som orsakas på grund av AuxiliRec uppsåt eller grova oaktsamhet ansvarar AuxiliRec endast för den direkta skada som drabbar dig som användare, på grund av AuxiliRecs avtalsbrott.

4. Ändringar

4.1 AuxiliRec förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren.
4.2 Med förbehåll för Användarinnehåll förbehåller sig AuxiliRec rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra och uppdatera innehållet i Tjänsterna. AuxiliRec åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar och/eller uppdateringar. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att några ändringar har trätt i kraft anses du som användare ha accepterat ändringarna och uppdateringarna.

5. Tillämplig lag och tvister

5.1 Svensk lag, med undantag för dess regler om lagval, är tillämpliga på dessa Villkor.
5.2 Som konsument har du rätt att få tvist med anledning av Villkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). AuxiliRec åtar sig att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

5.3 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenters förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol.

Plattformen för tvistlösning finns på extern webbplats.

Version 1